وقتی سیاست گذار به هشدارها بی توجه باشد ممکن است فاجعه بیافریند. درست مثل اوضاع بازار پول در ماه های اخیر.

تصویب سقف ۲۰ درصدی موجب شده حجم مداخله بانک مرکزی برای تحقق این هدف به بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان در بازار باز برسد. روندی که اگر مدیریت نشود قطعا اثار خود را در نوسان های تورمی به رخ خواهد کشید. اما ظاهرا سیاست گذار به این روند حساسیتی ندارد .

در تایتانیک دیده بان اخطارها را نادیده گرفت در بازار پول کدام مرجع به هشدارها اعتنایی ندارد؟