اینطور که در برخی منابع آمده ماده اولیه ۵۱ دارو و نهاده دامیِ کنجاله پنبه دانه از گروه کالایی ارز ترجیحی خارج و به گروه کالایی ارز نیمایی منتقل شدند.

یک سوال مهم این است که دولت در توقف سیاست ارز ترجیحی، آیا همچنان قصد دارد با حذف دلار ۴۲۰۰ برای دارو و برخی کالاها، درآمد حاصل را در قالب یارانه نقدی پرداخت کند یا اینکه قرار است تنها به حذف ارز ترجیحی اکتفا شود؟