به گزارش اکوایران؛ به گفته فعالان اقتصادی مناقشـه اوکرایـن، تأثیـر قابـل توجهـی در تقویـت تجـارت روسـیه بـا کشـورهای متعـدد داشته است. روسـیه، بزرگتریـن بازیگـر انـرژی جهـان، در پـی تحریم‌هـای انـرژی کـه توسـط غـرب اعمـال می‌شـود، بـه دنبـال بازارهـای جدیـد می شود.

پیـش از ایـن، پوتیـن و مـودی، نخسـت وزیـر هنـد، ارتقـا تجـارت تـا 30 میلیـارد دلار تـا سـال 2025 را هدف‌گـذاری کــرده بودنــد، امــا در پیامــد بحــران اوکرایــن ایــن هــدف بســیار پیــش از زمــان تعییــن شــده تحقــق یافتــه اســت. براساس گزارش مرکز پایش تحولات تجارت جهانی اتاق ایران افزایـش واردات نفـت و کـود شـیمیایی از روسـیه، نقـش کلیـدی در اوج گیـری تجـارت نیـت دو کشـور ایفـا کـرده اسـت.

هنگامـی کـه درگیـری روسـیه بـا اوکرایـن در فوریـه آغـاز شـد، بسـیاری از کشـورها از جملـه هنـد، بـه دنبـال یافتـن جایگزین‌هـای تجـاری بـرای کالاهـای صادراتـی روسـیه بودنـد، امـا مسـکو تخفیف‌هایـی را بـرای ایجـاد انگیـزه در واردات انـرژی و عرضـه بـه بازارهـای انـرژی جایگزیـن ارائـه کـرد.

مسـکو بـه منظـور حصـول اطمینـان از تـداوم تجـارت بـا هنـد و نشـان دادن ایـن موضـوع کـه میتوانـد نیازهـای رو بـه رشـد ایـن کشـور را بـرآورده کنـد، نفـت خـام و کودهـای شـیمیایی خـود را بـا تخفیـف ارائـه کـرد. در نتیجـه، روسـیه اکنـون بـه هفتمیـن شـریک تجـاری بـزرگ هنـد تبدیـل شـده اسـت.

  واردات هنـد از روسـیه معمـولا شـامل نفـت خـام و سـایر اقـام سـوختی و کودهـای شـیمیایی اسـت؛ بـه نحـوی کـه در کـود و سـوخت، بـه تنهایـی بیـش از 91 درصـد از تجـارت دوجانبـه میـان روسـیه و هنـد در سـال 2022 را تشـکیل می‌دهـد. در همیـن راسـتا روسـیه در سـپتامبر، بـه دومیـن تأمینکننـده بـزرگ نفـت خـام هنـد تبدیـل شـد.

بـا وجـود فشـارهای فعلـی، نفـت و کـود روسـیه همچنـان بایـد رقابتـی باقـی بمانـد تـا در بـازار هنـد موقعیـت خـود را حفـظ کند. نکتـه حایـز اهمیـت آنکـه افرایـش تجـارت میـان دهلـی نـو و مسـکو، بـه جهـت اتخـاذ سیاسـت ضدغربــی دولــت هنــد نیســت بلکــه هنــد صرفــا اهــداف اقتصــادی را پیگیــری می کنــد. احتمــالا هنــد تــا اواخــر سـال 2022 بـه واردات بیشـتر نفـت خـام از روسـیه ادامـه خواهـد داد، زیـرا هنـد بـه منظـور پاسـخگویی بـه افزایـش تقاضــای فصلــی داخلــی و تقاضــای صــادرات بیشــتر فراورده‌هــای نفتــی بــه اروپــا، ظرفیــت تولیــد پالایشــگاه‌های خـود را افزایـش داده اسـت.

در حـال حاضـر اقتصـاد هنـد، نـرخ رشـد کمـی بیـش از 4 درصـد دارد؛ در حالـی کـه اقتصادهـای اتحادیـه اروپـا بـه جهــت افزایــش قیمــت انــرژی و تحریــم روســیه، بــه ســمت رکــود پیــش میرونــد. ایــن امــر و همچنیــن عرضــه انـرژی ارزانتـر، احتمـالا منجـر بـه شـروع سـرمایه‌گذاری صنایـع تولیـدی اروپایـی در هنـد بـا هـدف تولیـد بـرای بازارهـای اروپایـی خواهنـد شـد تـا از هزینه‌هـای پایین‌تـر انـرژی در هنـد بهـره ببرنـد؛ امـری کـه نهایتـا منجـر بـه افزایـش تقاضـای انـرژی در هنـد خواهـد شـد. روسـیه نیـز بـه دنبـال تأمیـن ایـن نیـاز خواهـد بـود.

بـا وجـود تمرکـز تجـارت هنـد و روسـیه بـر محـور انـرژی، فرصت‌هـای تجـاری در سـایر حوزه‌هـا نیـز وجـود دارد. ورود محصـولات هنـدی بـه بـازار روسـیه هـم بـه دلیـل جایگزینـی محصـولات غربـی و هـم بـه دلیـل قانونـی شـدن واردات مـوازی بـه روسـیه، آغـاز شـده اسـت. در حالـی کـه غـرب، روسـیه را از واردات محصـولات برندهـای لوکـس غربـی منـع کـرده اسـت، کشـورهایی ماننـد هنـد در حـال گسـترش مسـیری میانـی هسـتند و کارآفرینـان و دلالان هنـدی، کالاهـای غربـی را وارد کـرده و سـپس بـه روسـیه صـادر می‌کننـد. ایـن کالاهـا، طیـف وسـیعی از تجهیـزات تهویــه مطبــوع و آیفــون گرفتــه تــا خودروهــای لوکــس را در برمی‌گیــرد. جنــگ اوکرایــن بــرای اقتصــاد و تجــارت هنـد خبـری خـوش بـه شـمار می‌آیـد. ایـن کشـور نـه تنهـا امـکان واردات انـرژی و کودهـای شـیمیایی ارزانتـر از روسـیه را یافتـه، بلکـه صـادرات و به‌ویـژه صـادرات مجـدد بـه بـازار روسـیه را افزایـش داده اسـت.