صدرایی ادامه داد: لذا بحث‌هایی که مطرح می‌شود در مورد اینکه این ابزار را برای بخش‌های مختلف مصارفی استفاده می شود، من را دچار تردید می‌کند که در نهایت ابزاری که کارکرد پول را دارد می‌تواند در مدیریت نقدینگی موثر باشد یا خیر.

او عنوان کرد: کارامدی ابزار وقتی نمایان می‌شود که اثر آن را بر روی نرخ سود در شبکه بانکی ببینیم.