اما بازارها چه واکنشی به سیگنال‌های جلسات بعدی فدرال رزرو نشان خواهند داد؟

علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز به تحلیل بازارهای جهانی پرداخته‌است.