این برنامه کوتاه مدت شامل ۸ بند است که حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی یکی از این موارد محسوب می شود.