رفتارشناسی سهامداران پس از افت تاریخی

از سال گذشته که شاخص در حال صعودی تاریخی بود، بسیاری از کارشناسان حاذق بازار این امر را گوشزد می کردند که این رشد تا همیشه نیست و بازار دوران افتی نیز دارد.

اما با این حال بسیاری از مردم، دست به فروش خانه و ماشین خود زدند و سرمایه های ضروری خود را داخل بازار سهام کردند. این امر برای کارشناسان رفتاری امری تازه نبود. آن ها معتقدند افراد در لحظه تصمیم، حافظه تاریخی بلند مدتی ندارند و گمان می کنند که امر نادری در حال رخ دادن است و وقایع را مانند باورهای خود تحلیل می کنند. امروز در برنامه دیدبان بورس به تحلیل رفتاری و شناختی سهامداران پرداخته ایم.

کارشناسان:

امین کریمی، کارشناس اقتصاد و مالی

ثارا سادات میران، کارشناس اقتصاد رفتاری

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد