ابراهیم جمیلی رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران معتقد است در بسیاری از شوراهای موجود نماینده بخش خصوصی تنها نظر شخصی خود را مطرح می کند، از سویی دیگر بسیاری از شوراها نمونه خارجی در دنیا ندارد و به نوعی تنها ابداع ایرانی ها است مانند شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی.