هرچند وی تاکید می کند که اگر برجام تا چند روز آینده احیا شود، دولت جدید آمریکا نمی تواند به راحتی از آن خارج شود.