استارت این دور از فعالیت شورای رقابت در شرایطی زده شده است که علاوه تغییر رییس شورا برخی از اعضا نیز تغییر کردند.

فرشاد فاطمی که در دوره گذشته به عنوان نماینده اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در شورا حضور داشت از فراز و فرودهای شورا در دوره فعالیت خود می گوید.