گفتگوهایی که ظاهرا به گفته منابع مختلف به توافق نهایی نزدیک شده است و دور آخر آن در چند روز آینده برای رسیدن به جزئیات توافق نهایی برگزار خواهد شد.