مطابق با گزارش ارائه شده از سوی شهرداری، برخلاف بهار امسال، صدور پروانه ساختمانی از ابتدای تابستان در مسیر رشد قرار گرفت. این آمار فرضیه سقوط تاریخی ساخت وساز در پایتخت به دلیل انتظارات بدبینانه را زیر سوال برده است. اکوایران از عامل اصلی تغییر وضعیت بازار ساخت وساز رمزگشایی میکند