برنامه ویزور

سیاست های پولی زیر سایه جنگ تجاری

این قسمت ویزور به اتفاقات بازارهای جهانی در هفته گذشته و چشم انداز بازارهای کالایی در هفته آینده پرداخته و نقشه راه سیاست های پولی را با توجه به چشم انداز اقتصاد جهانی بررسی کرده است.

این قسمت از برنامه ویزور، به بررسی آمار و اتفاقات بازار های جهانی در هفته گذشته، روند قیمتی کالاهای پایه، اثرات کاهش نرخ بهره بر بازارها و وضع تعرفه 10 درصدی بر واردات چینی می پردازد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد