برنامه ویزور

تحولات اقتصادی جهان

این قسمت از برنامه ویزور، به تحولات اقتصادی جهان، بازارهای مالی و تصمیمات فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره می پردازد.

در این برنامه علت اینکه چرا بازارهای مالی سقف تاریخی را شکست و آیا خطر رکود از اقتصاد جهان برداشته خواهد شد، مطرح می شود، همچنین تصمیم فدرال رزرو مبنی بر کاهش نرخ بهره مورد بررسی قرار میگیرد .

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد