برنامه ویزور

جنگ نفتکش ها و آمارها در بازار جهانی

این قسمت از برنامه ویزور، به تغییر و تحولات بازارهای مالی و اهمیت اقتصاد کشورهای حوزه یورو می پردازد.

این هفته ویزور، آثار تنش های سیاسی و آمارهای اقتصادی بر بازارها را بررسی می کند. هم چنین چالش های پیش روی کریستین لاگارد در بانک مرکزی اروپا تحلیل می شود.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد