برنامه پنجره

الزامات خودروسازی رقابتی

این قسمت از برنامه پنجره با حضور آقای دکتر امیرحسین کاکایی و آقای مهدی دادفر ، الزامات خودرو سازی رقابتی را مورد بررسی قرار می دهد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد