پخش زنده پخش زنده اکو ایران

اقتصاد آزاد

در این ویژه برنامه، آقای دکتر موسی غنی نژاد  تحلیلی بر موضوعات مختلف اقتصادی داشته و با نگاه علمی بر آن است تا ریشه مشکلات و برون رفت از آن ها را واکاوی نماید. آقای محمد ماشینچیان سردبیر برنامه اقتصاد آزاد بوده و مدت زمان آن ۴۵ دقیقه خواهد بود.

فیلتر

موضوع برنامه

 • روش شناسی اقتصاد کلاسیک - قسمت سوم

  این قسمت از برنامه اقتصاد آزاد با حضور آقای دکتر موسی غنی نژاد به مباحث مربوط به روش شناسی اقتصاد کلاسیک، بررسی جریان انگلیسی و پارادوکس ارزش کار می پردازد.

  ۴۲:۲۳
 • روش شناسی اقتصاد کلاسیک - قسمت دوم

  این قسمت از برنامه اقتصاد آزاد با حضور آقای دکتر موسی غنی نژاد به مباحث مربوط به روش شناسی اقتصاد کلاسیک، بررسی جریان فرانسوی و پارادوکس ارزش کار می پردازد.

  ۴۷:۱۲
 • اقتصاد آزاد و مسئله ایران

  این قسمت از برنامه اقتصاد آزاد با حضور آقای دکتر موسی غنی نژاد به موضوع اقتصاد آزاد و ارتباط آن با مسئله ملی در ایران و تفکرات غالب بر آن می پردازد.

  ۳۴:۵۰
 • روش شناسی علم اقتصاد و مبانی آن- قسمت اول

  این قسمت از برنامه اقتصاد آزاد با حضور آقای دکتر موسی غنی نژاد به مباحث مربوط به روش شناسی علم اقتصاد و مبانی آن، اندیشه های اقتصادی مرتبط، منشا و اعتبار آن می پردازد

  ۵۵:۱۹
 • معرفت شناسی علم اقتصاد و مبانی آن - قسمت چهارم

  این قسمت از برنامه اقتصاد آزاد با حضور آقای دکتر موسی غنی نژاد به مباحث مربوط به معرفت شناسی علم اقتصاد، اندیشه ها و نظریات شناخت هایک می پردازد.

  ۵۷:۴۴
 • معرفت شناسی علم اقتصاد و مبانی آن - قسمت سوم

  این قسمت از برنامه اقتصاد آزاد با حضور آقای دکتر موسی غنی نژاد به مباحث مربوط به اندیشه ها و تئوری های شناخت هایک، خواستگاه فکری و مفاهیم مرتبط با آنها می پردازد.

  ۴۴:۳۹
 • تحریم و ایجاد مانع برای تجارت

  این قسمت از برنامه اقتصاد آزاد با حضور آقای دکتر موسی غنی نژاد به موضوع تحریم و ریشه های فکری آن،موانع پیش روی تجارت و تناقض بین قدرت سیاسی و نظام تجارت آزاد می پردازد.

  ۴۷:۵۰
 • معرفت شناسی علم اقتصاد و مبانی آن - قسمت دوم

  این قسمت از برنامه اقتصاد آزاد با حضور آقای دکتر موسی غنی نژاد به مباحث مربوط به معرفت شناسی علم اقتصاد و تئوری های اقتصادی، تحولات اندیشه در طول زمان و رویکردهای مرتبط با آنها می پردازد.

  ۳۷:۵۹