اکو گپ

این برنامه شامل گفت و گوهایی با اقتصاددانان و سیاست گذاران است و سعی بر آن دارد تا عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی موثر بر شرایط کشور را بررسی نماید و راه حل ها را جستجو کند. این مصاحبه ها توسط کارشناسان مختلف اکو ایران انجام می شود.

 • یارانه های نفتی

  این قسمت از برنامه اکوگپ به موضوع یارانه های نفتی و ایرادات ساختار یارانه ای پرداخته و با طرح مبحث رایانه سیاه، نحوه لطمه زدن آن را به عدالت اقتصادی را بیان می کند

  ۴۳:۵۰
 • جنگ تجاری چین و قربانی شدن ایران

  در این قسمت از برنامه اکوگپ دکتر محمدمهدی بهکیش در مورد جنگ تجاری میان چین و امریکا و استراتژی ایران در برابر این چالش ها سخن می گوید.

  ۵۵:۵۹
 • تبعات تورم در جامعه

  در این قسمت از برنامه اکوگپ دکتر عباس آخوندی در مورد ریشه ها و آثار تورم در اقتصاد ایران سخن می گوید.

  ۴۷:۱۴