اکو گپ

محمدمهدی بهکیش

  • جنگ تجاری چین و قربانی شدن ایران

    در این قسمت از برنامه اکوگپ دکتر محمدمهدی بهکیش در مورد جنگ تجاری میان چین و امریکا و استراتژی ایران در برابر این چالش ها سخن می گوید.

    ۵۵:۵۹