پخش زنده پخش زنده اکو ایران

اکو گپ

میثم هاشم خانی

محقق اقتصادی و مدیر موسسه مطالعاتی "حامیان فردا"

  • یارانه های نفتی

    این قسمت از برنامه اکوگپ به موضوع یارانه های نفتی و ایرادات ساختار یارانه ای پرداخته و با طرح مبحث یارانه سیاه، نحوه لطمه زدن آن را به عدالت اقتصادی را بیان می کند

    ۴۳:۵۰