سیاست گذاری

در این ویژه برنامه آقای دکتر مسعود نیلی با تمرکز بر اقتصاد ایران، چگونگی تحلیل مسائل آن و نحوه برخورد با مشکلات را به بحث می گذارند. سردبیر برنامه آقای حمید آذرمند است و مدت زمان آن ۴۵ دقیقه خواهد بود.

 • عدالت و رشد اقتصادی

  این قسمت از برنامه سیاست گذاری با حضور آقای دکتر مسعود نیلی، مباحث عدالت اجتماعی، فقر، توزیع درآمد، خصوصی سازی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

  ۴۴:۲۷
 • تعارض اهداف و عملکرد اقتصاد ایران

  بررسی چرایی عدم تحقق اهداف اقتصادی در ایران و همچنین عدالت اجتماعی و نقش دولت در آن

  ۴۶:۵۵
 • ظرفیت و عملکرد اقتصاد ایران

  این قسمت از برنامه سیاست گذاری با حضور آقای دکتر مسعود نیلی به مباحث مربوط به ظرفیت ها و عملکرد اقتصاد ایران می پردازد

  ۴۴:۰۶