سیاست گذاری

در این ویژه برنامه آقای دکتر مسعود نیلی با تمرکز بر اقتصاد ایران، چگونگی تحلیل مسائل آن و نحوه برخورد با مشکلات را به بحث می گذارند. سردبیر برنامه آقای حمید آذرمند است و مدت زمان آن ۴۵ دقیقه خواهد بود.

فیلتر

مهمان برنامه

موضوع برنامه

 • رشد اقتصادی ایران | تورم مزمن عامل اصلی تخریب رشد

  اقتصاد ایران در بلندمدت عملکرد مطلوبی در رشد اقتصادی نداشته است و این مسئله ریشه در عوامل تخریب‌کننده رشد و عوامل تضعیف‌کننده رشد دارد. در این بین، تورم مزمن یکی از عوامل اصلی تخریب رشد اقتصادی محسوب می‌شود. تورم مزمن و بالا، که ریشه در عدم‌تعادل‌های اقتصاد دارد، هزینه مبادله فعالیت‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد و زمینه دخالت‌های بیشتر دولت را در بازارهای مختلف فراهم می‌کند. در گفت و گو با آقای دکتر مسعود نیلی، ساز و کارهایی مورد بررسی قرار گرفته است که موجب می‌شود تورم مزمن به عنوان یک عامل تخریب رشد اقتصادی، نقش ایفا کند.

  ۴۴:۲۲
 • عوامل تخریب رشد اقتصادی در ایران

  رشد اقتصادی در گروی مهار تورم بالا و مزمن است. در گفت‌و‌گو با دکترمسعود‌ ‌نیلی به تشریح عوامل موثر بر رشد اقتصادی، عدم حضور مثبت بنگاه‌ها در اقتصاد کشور و تاثیر سیاست‌های ارزی بر قوای بازار آزاد در ایران پرداخته‌ایم.

  ۴۲:۵۰
 • ساختار اشتغال در ایران

  این قسمت از برنامه سیاست گذاری با حضور آقای دکتر مسعود نیلی، مباحث مربوط به ساختار اشتغال در ایران را مورد بحث قرار داد.

  ۴۷:۵۳
 • عدالت اجتماعی و نابرابری

  این قسمت از برنامه سیاست گذاری با حضور آقای دکتر مسعود نیلی، مباحث مربوط به عدالت اجتماعی و نابرابری را مورد بحث قرار داد.

  ۴۳:۴۲
 • عدالت و رشد اقتصادی

  این قسمت از برنامه سیاست گذاری با حضور آقای دکتر مسعود نیلی، مباحث عدالت اجتماعی، فقر، توزیع درآمد، خصوصی سازی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

  ۴۴:۲۷
 • تعارض اهداف و عملکرد اقتصاد ایران

  بررسی چرایی عدم تحقق اهداف اقتصادی در ایران و همچنین عدالت اجتماعی و نقش دولت در آن

  ۴۶:۵۵
 • ظرفیت و عملکرد اقتصاد ایران

  این قسمت از برنامه سیاست گذاری با حضور آقای دکتر مسعود نیلی به مباحث مربوط به ظرفیت ها و عملکرد اقتصاد ایران می پردازد

  ۴۴:۰۶