برداشت آزاد

ویژه برنامه ای که به فراخور موضوعات اقتصادی، اجتماعی سعی می کند، دو دیدگاه متضاد را در کنار هم بنشاند و قدرت استدلال هر یک را به بینندگان نشان دهد. در این برنامه، فراتر از موضوع، شیوه استدلال و پاسخ های متضادی که به پرسش برنامه داده می شود، اهمیت دارد. اکو ایران سعی می کند، در این برنامه با بی طرفی انتقال دهنده پاسخ ها به مخاطبان باشد.

فیلتر

مهمان برنامه