تجارت فردا

این برنامه گفت و گوهای زنده‌‌ای که به صورت مکتوب در هفته نامه تجارت فردا منتشر می شود را به صورت کامل پخش می ‌نماید. این گفت و گوها طیفی از موضوعات شامل معضلات کسب و کار، شاخص های اقتصادی، دغدغه های سیاستگذاران و ... را شامل می‌شود.

فیلتر

مهمان برنامه