پخش زنده پخش زنده اکو ایران

پنجره

هادی ترابی

پژوهشگر اقتصادی-مالیات

  • کاهش سوداگری مسکن با اخذ مالیات

    کمیسیون تلفیق مجلس ، تصویب کرد که خانه های به ارزش حداقل ۱۰ میلیارد تومان به بالا مالیات گرفته میشود . تا کنون قانونی برای اخذ مالیات از نگه داری خانه نداشتیم . در صورتی که سازمان امور مالیاتی قادر باشد که از مالکان خانه های لوکس مالیات بگیرد ، درصد قابل توجهی از درآمد عمومی دولت تامین خواهد شد . دولت پیش بینی کرده است ، سال آتی هزار میلیاد تومان درآمد عمومی داشته باشد، کسری بودجه سال آتی نگران کننده است.

    ۲۴۲ مشاهده ۱۱:۰۰