پخش زنده پخش زنده اکو ایران

کلاس درس اقتصاد توسعه

فیلتر

مهمان برنامه

موضوع برنامه

 • قسمت چهاردهم - مزارعه

  بهترین تقسیمِ ریسک چه نوعی است؟ اقتصاد کلاسیک در مورد مزارعه چه می گوید؟ در این قسمت ببینید.

  ۵۷۸ مشاهده ۰۵:۱۵
 • اصلاحات ارضی در هند

  قسمت سیزدهم - اصلاحات ارضی در هند اصلاحات ارضی خوب است یا بد؟ داده ها و بررسی نمونه ها در این باره چه می‌گویند؟ پاسخ ها ممکن است شما را متعجب کنند. در این قسمت ببینید.

  ۵۷۹ مشاهده ۰۶:۱۵
 • قسمت دوازدهم - جی ام او (محصولات اصلاح ژنتیکی شده)

  شواهد بسیاری وجود دارند که نشان می دهند این محصولات بسیاری از مردم را از گرسنگی نجات داده اند چگونه؟ در این قسمت ببینید

  ۴۹۰ مشاهده ۰۶:۰۱
 • قسمت یازدهم - افول بازده

  افزایش سرعت رشدِ بازده می تواند به فرایند تولید غذا کمک کند این مشکل از سال ١٩٩٠ تا کنون ادامه دارد که رشد بازده به سرعت گذشته نیست

  ۳۶۸ مشاهده ۰۴:۱۷
 • قسمت دهم - ذرات ریزمُغذی

  یکی از نوید بخش ترین ایده های اقتصاد توسعه یک برنامه ی هماهنگ برای اجرایی شدن این ایده کمک فراوانی به کاهش گرسنگی جهانی می کند. در این قسمت ببینید

  ۸۰۵ مشاهده ۰۳:۵۵
 • انقلاب سبز

  این داستان حماسی با نورمن بورلاگ آغاز می شود و به پاکستان و هند توسعه میابد. چگونه میلیون ها انسان با کمک علم از گرسنگی نجات یافتند؟ در این قسمت ببینید

  ۶۲۶ مشاهده ۰۴:۱۹
 • وابستگی صنعت به کشاورزی

  پشت هر انقلاب صنعتی موفقی یک انقلاب کشاورزی بوده است. کشاورزی چه کمکی به سرمایه گذاری در یک کشور می کند؟ در این قسمت ببینید.

  ۱،۱۲۳ مشاهده ۰۳:۵۰
 • اهمیت کشاورزی

  کشاورزی بخش بنیادین مطالعه ی اقتصاد توسعه است، خصوصا برای کشورهای فقیر. دسترسی به غذای ارزان چه تاثیری در توسعه ی اقتصادی دارد؟ رابطه ی کشاورزی با سطح رفاه جوامع چیست؟

  ۶۸۲ مشاهده ۰۲:۳۲