پخش زنده پخش زنده اکو ایران

فرآیند

حسن جنگاور

کارشناس محیط زیست

  • اقتصاد محیط زیست

    این قسمت از برنامه فرآیند با حضور آقای دکتر حسن جنگاور ، مباحث مربوط بهاقتصاد محیط زیست، تولید ناخالص داخلی سبز و جایگاه آن، نقش صنایع در رشد اقتصادی و ارتباط آن با محیط زیست را مطرح و بررسی می نمایند.

    ۳۱:۱۴