تقاطع

محمدرضا نجفی منش

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی