تقاطع

سعید تاجیک

قائم مقام مدیرعامل شرکت سازمان بازرسی کیفیت و استاندارد ایران