تقاطع

الهام اسماعیلی پور

کارشناس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی