تقاطع

امیرحسن کاکایی

کارشناس خودرو و استاد دانشگاه

  • تبعات خروج شرکای خارجی از صنعت خودرو

    این قسمت از برنامه تقاطع،با حضور کارشناسان و مهمان برنامه، آقای امیرحسن کاکایی،تبعات خروج شرکای خارجی از صنعت خودرو را مورد بررسی قرار می دهد.

    ۴۳:۴۱