تقاطع

داود میرخانی رشتی

مدیرعامل پیشین ایران خودرو

مشاور انجمن خودروسازان