متراژ

حبیب اله طاهرخانی

معاون وزیر راه و شهرسازی

  • خانه های دولتی به چه کسانی می رسد؟

    پس از گذشت 12 سال، دولت مجددا به فکر ساخت مسکن حمایتی افتاده است. اما این خانه ها چه ویژگی هایی دارند؟ و قرار است متقاضیان آن ها چه کسانی باشند؟ این سوالات جزو محورهای این قسمت از برنامه متراژ است.

    ۳۶:۱۹