متراژ

نرگس رزبان

کارشناس اقتصادی

  • بازار مسکن در شیب رکود کم سابقه

    بازار مسکن تهران پس از رشد بهار شاهد غلتیدن در سراشیبی کند کاهش قیمت است هرچند هم‌زمان تعداد واحدهای معامله‌شده به کمترین میزان خود در 5 سال گذشته رسیده و نشانه‌های رکودی کم‌سابقه در حال پدیدار شده است.

    ۳۲:۱۴