پخش زنده پخش زنده اکو ایران

متراژ

فخرالدین زاوه

کارشناس اقتصاد مسکن

  • مهمان تازه وارد در بازار مسکن

    در این قسمت از برنامه «متراژ» تغییر و تحولات بازار مسکن پس از افزایش قیمت بنزین مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین این برنامه به بررسی اثر مستقیم یا غیر مستقیم قیمت بنزین بر بازار پرداخته و کوتاه مدت یا بلندمدت بودن آن را در ساخت و فروش مسکن مورد بحث و بررسی قرار داده است.

    ۲۴۴ مشاهده ۳۵:۰۷
  • چرخش قیمت مسکن

    این قسمت برنامه متراژ، چرخش قیمت در بازار مسکن را مورد بررسی قرار می دهد.

    ۳۹۶ مشاهده ۳۳:۵۱