پخش زنده پخش زنده اکو ایران

شاخص

ولی نادری قمی

کارشناس بازار سرمایه