پخش زنده پخش زنده اکو ایران

شاخص

بهنام محسنی

دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت مالی

معاون بازارهای خارج از بورس و سرپرست معاونت توسعه تکنولوژی فرابورس