پخش زنده پخش زنده اکو ایران

کرور

کامران ندری

دکترای علوم اقتصادی از دانشگاه امام صادق (ع)

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

مشاور معاون اقتصادی وزیر نیرو

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)

عضو هیئت تحریریه مجله روند پژوهش های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

  • پیش‌بینی متغیرهای اقتصادی با توجه به رشد نقدینگی

    حجم نقدینگی یکی از تاثیرگذارترین متغیرهای اقتصادی است که ارتباط نزدیکی با سایر متغیرها نظیر تورم و تولید دارد. آمارها نشان میدهد رشد نقدینگی در اقتصاد ایران در ماههای اخیر افزایش بیشتری داشته است. 1. دلایل افزایش رشد نقدینگی در این ماهها چیست؟ چگونه باید آن را کنترل کرد؟ 2. پیش‌بینی روند متغیرهای اقتصادی با توجه به رشد فزاینده نقدینگی چیست؟

    ۱۹:۱۷