پخش زنده پخش زنده اکو ایران

تخته سفید

در این برنامه سعی می شود تا نسبت به پخش برنامه های آموزشی تخصصی و عمومی در حوزه اقتصاد خرد و کلان و ارائه برنامه های آموزشی با رویکرد آگاهی بخشی برای عموم مردم اقدام شود.

فیلتر

مهمان برنامه

موضوع برنامه