آخرین اخبار بسط پول در بازار باز

نرخ سود بین بانکی در نیمه تابستان بیشترین افت هفتگی خود را در یک سال اخیر به ثبت رسانده و به کانال 20 درصد باز گشت. این اتفاق در نتیجه اقدام اخیر بانک مرکزی در خصوص کنترل نرخ بهره به نفع بورسی ها بوده که هم سو با آن ها رشد تزریق پول در بازارهای بین بانکی را نیز همراه داشته است.
بازار باز سه سال است که به اقتصاد ایران اضافه شده تا بانک مرکزی از طریق آن بتواند نقدینگی بانک ها را کنترل کند. در هفته سوم تیرماه نرخ سود بازار باز در جهشی بی سابقه به بالاترین حد هفتگی تاریخی خود رسیده و یک گام دیگر به 21 درصد نزدیک شد. بررسی بسط پول در این بازار نشان می دهد ضمن ثبات هفتگی تزریق پول در بازار باز اما نرخ پذیرش اوراق بدهی دولتی صعودی تر شده است.
​پانزدهمین مرحله بازار باز در هفته منتهی به 21 تیرماه برگزار شده و طی آن بانک مرکزی برای سومین هفته متوالی تقریبا 60 هزار میلیارد تومان پول در بانک ها بسط داد. در کنار رشد عملیات در بازار باز، نرخ سود در این معاملات نیز به 20.91 درصد رسیده که در تاریخ برگزاری بازار باز بی سابقه بوده است.
در هفته دوم تیرماه دو رکورد مهم به ثبت رسید. نرخ سود بازار باز به بیشترین سطح خود در تاریخ این بازار رسیده و استقراض را برای بانک ها هزینه برتر کرده است. رکورد دوم به افت نرخ پذیرش اوراق از سوی بانک مرکزی متعلق بوده که در بازه نه ماهه کمترین بوده است.
در هفته سوم خرداد ماه باوجود بسط بالای پول در بازار های بین بانکی اما خالص عملکرد بانک مرکزی نشان از تداوم سیاست انقباضی این نهاد در این معاملات داشته است. در همین رابطه خالص جذب پول در مجموع بازار باز و بازار شبانه به 12 هزارو 100 میلیارد تومان رسیده که درشش ماه اخیر بی سابقه بوده است.
در هفته دوم خرداد در عملیات بازار باز دو رکورد مهم به ثبت رسید. نرخ پذیرش اوراق بدهی عرضه شده توسط بانکها پایین آمده و نرخ سود بازار باز مسیری فزاینده به خود گرفت. برخی معتقدند این رفتار بانک مرکزی می تواند علامتی از آغاز روند نزولی تمایل این نهاد به پول پاشی در بازار باز باشد.
خالص جذب پول بانک مرکزی در بازار باز به بیشینه خود در 5 ماه اخیر رسید. به طور کلی روندمعاملات در بازار بین بانکی تا هفته اول خرداد نشان می دهد مسیر سیاست بانک مرکزی دربازار باز انقباضی شده و بحران مالی بانک ها رو به کاهش بوده است.
روند بسط پول دربازار باز مسیری کاهشی قرار گرفته و بسط پول در بازار بین بانکی نیز روندی نزولی پیدا کرده است. با توجه به پذیرش صد درصدی اوراق در بانک مرکزی می توان گفت ریشه کاهش تزریق پول در بازار باز به کمتر شدن بحران نقدینگی بانک ها مرتبط بوده است.
بسط پول بانک مرکزی در هفته دوم بازار باز برابر با 87 هزار و 100 میلیارد تومان ثبت شد. درادامه اما جذب 90 همتی پول در این بازار موجب شد تا خالص عملکرد بانک مرکزی در این بازار انقباضی باشد.
نرخ پذیرش اوراق در در هفته اول اردیبهشت امسال در بارار باز روندی نزولی داشته و به 91 درصد رسیده است. در کنار این رکوردزنی بررسی میزان خالص عملکرد بانک مرکزی نشان می دهد این مقطع انقباضی ترین هفته بانک مرکزی از این حیث در دوماه اخیر بوده است.