آخرین اخبار بازار اولیه اوراق بدهی

در مجموع دوازده مرحله حراج اوراق بدهی دولتی تقریبا 27 هزار میلیارد تومان از کسری بودجه دولت تامین شده که سهم بورسی ها از این بازار حدودا 60 درصد بوده است. با این وجود روند معاملات نشان از مسیر کاهشی مشارکت مشتریان در بازار اولیه داشته است.
سه اتقاق مهم در بازار اولیه اوراق بدهی دولتی نشان از احتمال شکل گیری وضعیت وخیم در بازار اولیه داشته است. در این بازار باوجود رشد نرخ سود موزون در مقایسه با هفته قبل اما حجم معاملات افتی 94 درصدی داشته و در کف 1401 قرار گرفته است. موضوعی که یک سر آن به وضعیت وخیم نقدینگی در بانک هابر می گردد.
در هفته سوم مرداد ماه مرحله دوازدهم حراج اوراق بدهی برگزار شد.‌ آمارهای وزارت اقتصاد در این خصوص نشان می دهد در مجموع حراج این هفته تنها 166 میلیارد تومان اوراق فروخته شده که کف معاملات این بازار در بازه سه ماهه بوده است. نکته مهم دیگر در رصد معاملات سومین مشارکت صفر بانکی ها در خرید اوراق بدهی دولتی بود.
در هفته سوم مرداد ماه دو اتفاق مهم در حراج اوراق بدهی دولتی ثبت شد. در این بازار بانک ها بیشترین سهم خرید اوراق را در 1401 ثبت کرده و در مقابل مشارکت بورسی ها در بازار اولیه به کف خود در این بازه زمانی رسید. دو رویدادی که خبر از بده بستان پنهانی بانک ها با بورسی ها دارد.
در هفته یازدهم اوراق بدهی دولتی در سال جاری نرخ سود اوراق به کمترین سطح خود در سال 1401 رسید. مهم ترین عامل این اتفاق رشد مشارکت بانکی ها در بازار و خرید اوراق با سود پایین تر بوده است.
رشد معاملات اوراق بدهی در هفته دهم نشان از دو اتفاق مهم رقم خورد. در این هفته کمترین سهم خرید اوراق از دولت به ثبت رسیده که در مقاطع هفتگی امسال سابقه نداشته است. دومین اتفاق را می توان به کاهش سهم بانک ها از مشارکت در بازار اولیه دانست. طبق آمار بانک مرکزی در این هفته برای دومین بار متوالی نهادهای مالی هیچ اوراقی را از دولت خریداری نکرده و سهم معاملات را پایین آوردند.
رصد اوراق فروخته شده در 9 مرحله سپری شده از بازار اولیه نشان دهنده یک رویداد مهم بوده است. معاملات نشان می دهند بانک ها هنوز نیازهای کوتاه مدت خود را ارجح می دانند و در مقابل برای بورسی ها نرخ سود بالاتر اهمیت بیشتری دارد.
در بازار اولیه اوراق بدهی دولتی حتی رشد نرخ سود هم مشتریان را راضی به خرید اوراق از دولت نکرد. در حالی که نرخ سود موزون در این بازار به دومین رکورد خود در سال جاری رسیده و برابر با 21.9 درصد شد اما سطح خرید اوراق در کمترین میزان هفتگی خود قرار گرفت. در همین رابطه سهم بانک ها نیز برابر با صفر شده و 100 درصد اوراق را بورسی ها خریداری کردند.
در بازار اولیه اوراق بدهی دولتی دو اتفاق مهم به ثبت رسید. مهمترین آن کاهش خرید مشتریان در این بازار بوده که در سطح 829 میلیارد تومان به ثبت رسیده است. این کمترین میزان خرید اوراق بدهی دولتی در سال جاری بوده است. اتفاق مهم دیگر سهم صفر بانک ها در تامین کسری بودجه دولت در این مرحله بوده است.
دادو ستد بانکها، بورس و دولت سه راس اصلی بازار اولیه اوراق بدهی هستند که سعی می کنند با مشارکت در این معاملات کسری بودجه را تامین کرده و از سویی مانع از تورم زایی بیشتر در جامعه شوند. در همین رابطه بررسی سهم مشارکت بازیگران در حراج امسال نشان می دهد خرید بانکها در این بازار تقریبا به نصف بورسی ها رسیده است.