آخرین اخبار بازار اولیه اوراق بدهی

در پایان سومین مرحله فروش اوراق بدهی دولتی، مجموعا 9 هزار و 330 میلیارد تومان اوراق فروخته شده و به همین میزان از کسری بودجه دولت تامین شد. بررسی های آماری یکی از مهمترین دلایل سطح بالای مشارکت مشتریان در این بازار را رشد نرخ سود اوراق نشان می دهد که این رقم به صورت موثر به 21.8 درصد رسیده است.
بررسی اوراق خریداری شده از سوی بانک ها و بورسی ها در دومین مرحله حراج اوراق بدهی دولتی نشان می دهد برای بورسی ها نرخ سود اوراق جذابیت بیشتری داشته است. این در حالی است که تاریخ سررسید کوتاه مدت برای نهادهای مالی حائز اهمیت بیشتری بوده است.
در مرحله دوم فروش اوراق بدهی دولتی بانک ها و نهاد های تامین سرمایه در حدود 3 هزار و 10 میلیارد تومان خریداری کردند.در این هفته خرید بانک ها رشدی 500 درصدی داشته که سهم بالای آن اوراق با سررسید کوتاه مدت تر بوده است. این در حالی است که برای بورسی ها نرخ سود اهمیت بیشتری داشته است.
بررسی ویژگی اوراق فروخته شده در بازار اولیه حراج اوراق بدهی دولتی نشان می دهد نرخ سود بالا عامل مهمی در جذب مشتریان بانکی در این بازار بوده است. این در حالی است که تاریخ سررسید کوتاه مدت برای بورسی ها از درجه اهمیت بیشتری برخوردار بوده است.
نخستین مرحله حراج اوراق بدهی دولتی در سال 1401 برگزار شد و طی آن دولت موفق شد 3 هزار و 570 میلیارد تومان اوراق به مشتریان خود بفروشد. از این میزان 91.6 درصد سهم بورسی ها بوده و سهم بانک ها از این خرید تقریبا 8.4 درصد بوده است. به عبارت دیگر نهادهای تامین سرمایه مشارکت بیشتری را در این بازار به ثبت رسانده اند.
اولین هفته حراج اوراق بدهی دولتی در هفته اول خرداد 1401 برگزار می شود. مقایسه مراحل ابتدایی این بازار در سه سال گذشته حاکی از جدیت بیشتر دولت در فروش اوراق سال جاری دارد. چرا که نرخ سود اسمی بالا و تاریخ سررسید پایین دراین موعد در مقایسه با موقعیت مشابه در سال های قبل موجب شده تا اوراق در جذاب ترین وضعیت خود قرار بگیرند.
روند فروش اوراق بدهی دولتی در بازار اولیه سال 1400 نشان از روند نزولی بانک ها در مشارکت در این بازار داشته و بار سنگین تر خرید اوراق بر دوش نهادهای بورسی بوده است. این اتفاق می تواند ناشی از وضعیت نامساعد نقدینگی در بانک ها داشته باشد.
بررسی سهم خرید اوراق بدهی دولتی در بازار اولیه نشان از کاهش حجم خرید اوراق در هفته های پایانی سال داشته است. تفکیک آماری نشان می دهد در زمستان امسال در 5 هفته اخیر بانک ها هیچ مشارکتی در بازار نداشته و یک ششم بورسی ها دراین فصل اوراق خریداری کرده اند.
در مرحله سی و پنجم حراج اوراق بدهی دولتی 250 میلیارد تومان اوراق فروخته شده که کمترین سطح خرید اوراق در یک ماه گذشته بوده است. نکته مهم در این هفته عدم مشارکت بانک ها برای سومین مرتبه در این مقطع زمانی است.
نرخ سود اوراق بدهی دولتی در بازار اولیه در کف شش ماهه قرار گرفته و 2 هزار و 240 میلیارد تومان اوراق نیز به فروش رفت. تفکیک مشتریان در این بازار نشان می دهد در سی و چهار مرحله بازار اولیه، بانک ها 32.5 درصد و بورسی ها 67.5 درصد مشارکت داشته اند.