آخرین اخبار بازار اولیه حراج اوراق بدهی دولتی

حجم اوراق فروخته شده در بازار اولیه به رکورد خود در بازه یک ماه و نیمه رسید. از آن جا که نرخ سود دراین بازار برای معامله گران از اهمیت بالایی برخوردار است می توان رشد معاملات را در نتیجه افزایش نرخ سود دانست.این شاخص برای دومین هفته متوالی فراتر از 21.7 ثبت شده است.
فروش اوراق بدهی دولتی در هفتیمن مرحله از بازار حراج رشد 13 درصدی داشته و به کانال 3 هزار میلیارد تومان بازگشت. بررسی ویژگی اوراق در این بازار نشان می دهد یکی از مهم ترین عوامل در رشد معاملات بازار اولیه هفته منتهی به 15 تیرماه، افزایش نرخ سود در این مرحله بوده است.
در چهارمین مرحله برگزاری بازار اولیه سه دسته اوراق به بازار عرضه شده است. بررسی های آماری نشان می دهد در هفته سوم تاریخ سررسید اوراق از اهمیت بالاتری برخوردار بود. آیا این روند در هفته بعد نیز برقرار خواهد بود؟
در 4 مرحله برگزاری بازار اولیه اوراق تا پایان خردادماه مجموعا 11 هزار و 420 میلیارد تومان از کسری بودجه دولت تامین شد. بررسی روند مشارکت مشتریان دراین مدت نشان می دهد سهم بانکها در خرید اوراق صعودی بوده و درمقابل درصد خرید بورسی ها روندی نزولی را طی کرده است.
در هفته منتهی به 25 خرداد 1401 درحدود 2 هزار و 130 میلیارد تومان از کسری بودجه دولت تامین شد. بررسی هفتگی اوراق نشان می دهد سطح معاملات در این بازار در مقایسه با هفته قبل در حدود 32 درصد کاهش داشته و به کمترین میزان خود در سال جاری رسیده است. بررسی این بازار به تفکیک خریداران نشان می دهد سهم بانک ها از این معاملات بیشتر بوده است.
در پایان سومین مرحله فروش اوراق بدهی دولتی، مجموعا 9 هزار و 330 میلیارد تومان اوراق فروخته شده و به همین میزان از کسری بودجه دولت تامین شد. بررسی های آماری یکی از مهمترین دلایل سطح بالای مشارکت مشتریان در این بازار را رشد نرخ سود اوراق نشان می دهد که این رقم به صورت موثر به 21.8 درصد رسیده است.
بررسی اوراق خریداری شده از سوی بانک ها و بورسی ها در دومین مرحله حراج اوراق بدهی دولتی نشان می دهد برای بورسی ها نرخ سود اوراق جذابیت بیشتری داشته است. این در حالی است که تاریخ سررسید کوتاه مدت برای نهادهای مالی حائز اهمیت بیشتری بوده است.
بررسی ویژگی اوراق فروخته شده در بازار اولیه حراج اوراق بدهی دولتی نشان می دهد نرخ سود بالا عامل مهمی در جذب مشتریان بانکی در این بازار بوده است. این در حالی است که تاریخ سررسید کوتاه مدت برای بورسی ها از درجه اهمیت بیشتری برخوردار بوده است.
نخستین مرحله حراج اوراق بدهی دولتی در سال 1401 برگزار شد و طی آن دولت موفق شد 3 هزار و 570 میلیارد تومان اوراق به مشتریان خود بفروشد. از این میزان 91.6 درصد سهم بورسی ها بوده و سهم بانک ها از این خرید تقریبا 8.4 درصد بوده است. به عبارت دیگر نهادهای تامین سرمایه مشارکت بیشتری را در این بازار به ثبت رسانده اند.
اولین هفته حراج اوراق بدهی دولتی در هفته اول خرداد 1401 برگزار می شود. مقایسه مراحل ابتدایی این بازار در سه سال گذشته حاکی از جدیت بیشتر دولت در فروش اوراق سال جاری دارد. چرا که نرخ سود اسمی بالا و تاریخ سررسید پایین دراین موعد در مقایسه با موقعیت مشابه در سال های قبل موجب شده تا اوراق در جذاب ترین وضعیت خود قرار بگیرند.