پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • نگاه اجمالی به اهمیت نهادها

    در این ویدیو قدرت نهادها نشان داده می شود. اما عامل ایجاد نهادها چیست؟ آیا می توانیم نهادها را تغییر دهیم؟

    ۰۵:۱۰
  • حقایق پایه ای رشد و توسعه

    در این ویدیو بعضی داده های پایه ای توسعه در مورد کشورهای مختلف و در طول زمان ارایه می شود.

    ۱۳:۱۱
۱