آخرین اخبار نرخ سود بین بانکی

نرخ سود بین بانکی در هفته های اخیر صعودی شده و با ثبت رقم 20.36 درصد به رکورد خود در یک ماه اخیر رسید. این در حالی است که بانک مرکزی در بازارهای مالی هفته پایانی فروردین ماه نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان پول بسط داده بود تا نرخ سود را کنترل کند.
نرخ بهره در بازار بین بانکی در دو ماه اخیر در سطح 20.3 درصد ثابت مانده است. بررسی نوسانات هفتگی این شاخص نشان می دهد رشد 15 درصدی بسط پول نتوانسته نرخ بهره را تغییر چندانی دهد.
افزایش حجم اضافه برداشت بانک ها نزد بانک مرکزی در سال 1400 در نتیجه کسری بالای بانک ها بوده است. بانک مرکزی در راستای کنترل این متغیر و رشد بی شمار آن در سال گذشته اضافه برداشت را منوط به دریافت وثیقه اعلام کرد .
نرخ سود در بازار ثانویه اوراق بدهی دولتی به کف دو ساله رسیده و در کمترین سطح خود از سال 1400 تا کنون قرار گرفته است. بررسی نرخ سود ها نشان می دهد در هیچ کدام از بازاهای مالی این شاخص ها افزایشی نبوده اند.
نرخ بهره در هفته های اخیر روندی نوسانی داشته و پس از سه هفته به مرز 20.3 درصد برگشت. این در حالی است که بانک مرکزی در این مدت با بسط هفته ای بیش از 90 همت سعی در کاهش نرخ سود داشته که گویی این نرخ تغییری نداشته است.
تزریق پول در هفته اول 1401 در بازار باز در مقایسه با موقعیت مشابه خود درسال گذشته رشدی هزار و 400 درصدی داشته است. این در حالی است که نرخ سود در بازار باز سال جاری با افتی 0.8 واحد درصدی همراه بوده است.
عملیات بازار باز برای سومین هفته متوالی وارد کانال 90 هزار میلیاردی شده و باز هم مسیر صعودی خود در بسط پول را ادامه داد. این در حالی است که اعتبارات قاعده مند به صورت میانگین در سراشیبی قرار داشته و اکنون به کمترین میزان خود در هفته های اخیر رسیده است.
نرخ سود بین بانکی در هفته اول 1401 روندی صعودی داشته و به 20.36 درصد رسید. بررسی ها نشان می دهد این بیشترین میزان افزایش هفتگی نرخ بهره از ابتدای آذر سال گذشته تاکنون بوده است.
نرخ سود بین بانکی در هفته سوم اسفند ماه، به کمترین حد خود در 5 ماه اخیر رسید. این اتفاق در ادامه سیاست گذاری بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود بین بانکی در هفته های اخیر فعالیت در بازار باز و بازار بین بانکی بوده است.
نرخ سود بین بانکی در بازار باز رفتار نزولی خود را ادامه داد. در سایر بازار های مالی نیز رفتار نرخ سود ها نزولی بوده و تنها در بازار باز تغییری را به ثبت نرسانده است.