آخرین اخبار اثر برجام بر بازار مسکن

بازار مسکن طی حدود دو هفته گذشته و همزمان با انتشار اخبار احیای احتمالی برجام دستخوش تغییر در سمت خریداران و فروشندگان شده است.
۱