آخرین اخبار الکساندر ناوالنی

اکوایران: شاید الکسی ناوالنی کشته شده باشد اما او از مرگ هراسی نداشت. ناوالنی اغلب طوری صحبت می‌کرد که انگار قبلاً مرده و حتی با این مسئله کنار آمده بود.
اکوایران: ترس و طمع موتور محرکه رژیم کرملین است؛ اما رهبر اپوزیسیون به قلب هر دو ضربه زد.
۱