آخرین اخبار بخشودگی مالیاتی

اکوایران: سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد که مهلت بخشودگی جرایم مالیاتی صرفا تا پایان سال 1402 است و پس از آن مطابق رویه‌های قبل خواهد بود.
اکوایران: در بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی بر استفاده از ظرفیت حداکثری بخشودگی جرایم قابل بخشش و همچنین درآمدی نبودن کلیه واریزی‌ها به حساب مودیان تاکید شده است.
اکوایران: شرایط و میزان اختیار بخشودگی مالیاتی اعلام شد. در بخش‌نامه جدید علاوه بر بخشودگی میزان جرایم، تکالیف مالیاتی ‌هم به مدیران کل امور مالیاتی تفویض شد. براساس این بخشنامه میزان بخشودگی مالیاتی اشخاص حقوقی تا سقف بیست میلیارد و اشخاص حقیقی پنج میلیارد ریال خواهد بود.
طبق طرح جدید سازمان امور مالیاتی بخشودگی جزائم مالیاتی قابل بخشش را به مدیر کل ها واگذار کرده است.
۱