آخرین اخبار بورس 1400

تقریبا تمامی بازارها در سال گذشته به سرمایه گذاران خود سود رساندند.
نرخ سود اوراق بدهی دولتی در بازار اولیه در کف شش ماهه قرار گرفته و 2 هزار و 240 میلیارد تومان اوراق نیز به فروش رفت. تفکیک مشتریان در این بازار نشان می دهد در سی و چهار مرحله بازار اولیه، بانک ها 32.5 درصد و بورسی ها 67.5 درصد مشارکت داشته اند.
۱