آخرین اخبار بیکاری 1401

علی رغم کاهش 180 هزار نفری اشتغال در بخش کشاورزی، نرخ بیکاری در مناطق روستایی کشور حدود یک درصد در پاییز امسال کاهش یافته است. این رخداد کم سابقه تلقی می شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد هرچه به گروه های سنی جوان تر نزدیک می شویم نرخ بیکاری با سرعت بیشتری در پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته کاهش یافته است. همچنین سرعت کاهش بیکاری در زنان جوانان بیش از مردان بوده است.
اکوایران: بالغ بر 91 درصد کسانی که در تابستان سال گذشته در بخش خدمات شاغل بوده، در تابستان امسال نیز در همین بخش مشغول به کار بوده‌اند. این بیشترین نرخ ثبات اشتغال نیروی کار در بین بخش‌ها (خدمات، صنعت و کشاورزی) به حساب می‌آید.
اکوایران: بالغ بر 711 هزار نفر از کسانی که در تابستان سال گذشته بیکار بوده‌اند، به دلیل ناامیدی از پیدا کردن شغل یا دلایل دیگری، تابستان امسال نیز از جمعیت فعال اقتصادی خارج شده‌اند.
در حالی که طبق آمار و اطلاعات مرکز آمار نرخ بیکاری در تابستان یک رقمی است، استان هرمزگان وضعیت بدی در زمینه اشتغال دارد.
۱